EORI - podstawowe informacje

 

 

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification - EORI), zwany dalej systemem EORI (albo „Systemem”), jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej (UE) środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e Customs – tj. „bez-papierowego” środowiska dla administracji celnych i handlu w UE. Każdy z krajów członkowskich UE opracowuje swój własny krajowy system EORI, który będzie częścią systemu wspólnotowego EORI

Przedmiotem krajowego projektu EORI w Polsce, zwanego dalej „Projektem” jest realizacja w Resorcie Finansów na potrzeby Polskiej Administracji Celnej (PAC) w pełni funkcjonalnego wdrożonego produkcyjnie systemu EORI. Projekt jest prowadzony przez Departament Służby Celnej w Ministerstwie Finansów.


Głównym celem Projektu jest zapewnienie systemu IT  do rejestracji i utrzymywania unikalnego numeru identyfikacyjnego EORI w obszarze całej UE a także do zapewnienia niezwłocznej informacji nt. każdego podmiotu gospodarczego uczestniczącego w procedurach celnych. Ideą systemu EORI jest płynność obrotu towarowego, bezpieczeństwo "łańcucha dostaw" oraz ułatwienia dla administracji i dla samych podmiotów.
Stąd wynikła konieczność stworzenia europejskiego Systemu obejmującego wszystkich uczestników handlu. Docelowo System EORI jest zaplanowany jako system wspomagający inne systemy IT administracji państw członkowskich (np. administracji podatkowych, organów weterynaryjnych, służb fitosanitarnych, itp.) i dlatego powinien obejmować wszystkich uczestników wymiany towarowej.


Przepisy wspólnotowego prawa celnego w sprawie EORI wynikają wprost z przyjętego w dniu 24.04.2008 r. projektu Rozporządzenia Komisji (WE) nr TAXUD C1/1435/2007 REV. 6.2

Podmioty EORI UE będą rejestrowane przez organ celny lub wyznaczony organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę. Rejestracji będą dokonywać organy celne lub inne agencje (organy) wyznaczone przez władze państwa członkowskiego. Co za tym idzie w Systemie krajowym nie będą rejestrowane podmioty z innych państw członkowskich.

Podmioty EORI z krajów trzecich (spoza UE) będą rejestrowane przez organ celny lub wyznaczony organ państwa członkowskiego, w którym po raz pierwszy dokonuje czynności celnych ściśle określonych w przepisach wspólnotowych.

Państwa członkowskie mogą stosować jako Numer EORI identyfikator już nadany Podmiotowi EORI przez właściwe organy do celów podatkowych, statystycznych lub innych, o ile ten numer jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi numeru EORI (m. in. długość, unikalność, pełna identyfikacja podmiotów).

Podmioty EORI po nadaniu im Numeru EORI będą miały obowiązek stosowania tego niepowtarzalnego numeru we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze Wspólnoty, przy których wymagany jest ich identyfikator, co oznacza, że podmiot na obszarze UE musi się posługiwać tylko i wyłącznie jednym Numerem EORI.

Numery EORI nadawane w Polsce dla podmiotów krajowych będą się składać się z: liter PL oraz numeru NIP uzupełnionego o pięć zer lub dla podmiotów posiadających 14-znakowy numer REGON – ostatnich pięciu znaków numeru REGON

(żródło - http://www.mf.gov.pl/)

 
Reklama